Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. május 24-től

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tájékoztató célja, hogy a Sunset Garden Kozmetika és Masszázs Stúdióba bejelentkezők személyes adataikat megadó vendégeim már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelem. Az itt leírtakat magamra nézve kötelezőnek tartom.

Amennyiben az itt leírtakat megváltoztatom, minden esetben tájékoztatót küldök. A cég tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („ tv.”).

A vállalkozás adatai, elérhetőségei a következők:

Név: Petrényi-Petrik Helga Szilvia egyéni vállalkozó (hely neve: Sunset Garden Kozmetika és Masszázs Stúdió)

Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 27. 1/104.

Adószám: 744878-1-41

Telefonszám: +36 30 875 875 1

E-mail: info@sunset-garden.hu , studio@magisterium.hu

Az adatkezelésemmel kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS ADATKEZELÉSE

A vállalkozás lehetőséget biztosít online foglalásra annak érdekében, hogy a vendég gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson időpontot a kívánt szolgáltatásra.

A személyes adatok kezelője: Petrényi-Petrik Helga Szilvia

Az adatkezelés célja: időpontfoglalás a nap bármely szakában

Az adatkezelés jogalapja: az időpontot foglaló személy előzetes és önkéntes hozzájárulása az online bejelentkezés által megadott adatok alapján.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím, telefonszám, életkor 18 év feletti vagy alatti, kezelés időpontja, megnevezése

Az adatkezelés időtartama: az időpontfoglalást követően az adott személy általi törlésének kéréséig. A törlést a személy írásban kérheti.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait a vállalkozás kezeli)

  • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

  • kérelmezheti azok helyesbítését,

  • kérelmezheti azok törlését,

  • kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy a cég az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

  • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

  • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa a vállalkozásom.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: vállalkozásom minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

Az adatok védelmének biztonságát jelszóval védett mobileszközzel, jelszóval védett WiFi alkalmazásával, felhasználónév + jelszóval védett számítógép használatával biztosítom. A papíralapú adatnyilvántartást zárható helyiségben történik. A személyes adatokat harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba nem adom ki.

Adatkezelési incidens

Adatkezelési incidens történik, amennyiben a nyilvántartás lopás, vagy technikai okok miatt megsemmisül. Ebben az esetben a vállalkozás köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről, értesíteni az illetékes hatóságot (NAIH). Az Adattulajdonosokat személyesen (kozmetikába látogatáskor), weboldalon vagy közösségi oldalakon keresztül köteles az eseményről értesíteni.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint a vállalkozás megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatom emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.